logo Gdzie jestesmy Spis treści E-mail


wstecz

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU

"OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE"

2011-2013


18 listopada 2011 odbyła się inauguracja przystąpienia do realizacji ogólnopolskiego programu "Optymistyczne Przedszkole"autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot. Natomiast 28 listopada odsłoniliśmy tablicę inaugurującą realizację.

Realizacja Programu została wpisana na listę innowacji pedagogicznych zatwierdzonych do realizacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE

Ma siedem znaków szczególnych, jak siedem kolorów tęczy:

Kolor czerwony- najcieplejszy, to wychowanie. Dzieci są życzliwe, uprzejme, zaradne...

Zadanie to zrealizowano poprzez:

- Wprowadzenie zmian w istniejących już zapisach Programu Wychowawczego Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina”, tak aby zawierały treści i cele kompatybilne z realizowanym programem.

 • Opracowanie Kodeksu przedszkolaków, rodziców, wszystkich pracowników przedszkola oraz wyeksponowanie go na holu głównym i stronie internetowej

 • Zorganizowanie debat Optymistycznego Sejmu

 • Nauczycielki opowiadały optymistyczne bajki. W dalszym etapie dzieci wraz z nauczycielkami i rodzicami (grupa I, II, III, IV, V) ułożyli bajki, które zostały wydane w formie książki pt. Optymistyczne Opowiadania z Bajkowej Krainy. Wszystkie rodziny z naszego przedszkola otrzymały po jednym egzemplarzu bajki.

 • Organizowano zabawy wyrabiające charakter. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o obligatoryjnym realizowaniu w każdej grupie przedszkolnej zabaw Czapka spokoju, Encyklopedia wiedzy, Uczucia, Antena emocji, Nastroje. Zostały wykonane do realizacji tychże zabaw odpowiednie pomoce. Pozostałe propozycje zabaw nauczycielki organizowały zgodnie z potrzebami grup

 • W grudniu 2011 roku zorganizowano Tydzień Optymizmu, podczas którego dzieci ubierały się w kolory tęczy, a zabawy związane były z pojęciem optymizm. W lutym 2013 Tydzień Kolorowych Emocji – poznawanie emocji, utożsamianie ich z wybranym kolorem

 • Zorganizowano Zielony Bal Optymistów na powitanie wiosny z udziałem redaktora Gazety Współczesnej. Relacja z balu została umieszczona na oficjalnym portalu Urzędu Miasta Białystok

 • Został ułożony wiersz o optymistycznym przedszkolu Bajkowa Kraina. Stworzono też tekst i melodię optymistycznego hymnu przedszkola.

 • Zorganizowano I Święto Optymizmu.

 • Zorganizowano spotkania z cyklu „Optymistyczne spotkania z poezją” - dzieci przedstawiały wiersze i inne formy sceniczne

 • Dzieci brały udział w Paradzie Młodych w ramach Białostockiego Forum Szkół, w którym promowały wszystkie optymistyczne kolory na wstążeczkach

 • Zorganizowano Optymistyczne Święto Pluszowego Misia

 • Przeprowadzenie na terenie Przedszkola Ogólnopolskiej Akcji "Góra Grosza", zbieranie nakrętek na wózek dla chorej dziewczynki, zbiórka baterii, udział w akcji charytatywnej „Pomóżmy innym godnie przeżyć święta”, zbiórka środków czystości i żywności na rzecz powodzian, zbiórka karmy na zwierząt (piesków) przekazanie jej do miejskiego schroniska

 • Organizowanie w grupach zajęć "Moje prawa i obowiązki ", wspólne opracowanie Kodeksów grupowych.

 • Realizacja programów "Kubusiowi Przyjaciele Natury" (uzyskanie certyfikatu), „Czyste powietrze wokół nas” (program przedszkolnej edukacji antynikotynowej), Przyjaciele Zippiego” (międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci przedszkolnych); „Co warto jeść „- program żywieniowy; spotkania z pracownikami Straży Miejskiej- zajęcia na temat bezpieczeństwa (Dyrektor Przedszkola i koordynator otrzymali certyfikat „Przyjazny dzieciom”, natomisat nasi wychowankowei „ekspert od bezpieczeństwa); programy ekologiczne, Zabawy Fundamentalne oraz programy własne: „Z ekologią na Ty”; „Dziecięca zabawa w teatr”; „Z plastyką przez świat”; „Zabawy z poezją”; „Wesoły teatrzyk”

Kolor pomarańczowy - inteligencje wielorakie. Przedszkole diagnozuje inteligencję dzieci, jest urządzone w sposób, który wspiera różnorodne zainteresowania.

Celem działań w zakresie realizacji tej części programu było podjęcie praktycznych kroków, które rozwijają inteligencje wielorakie. Teorią, mająca wspomóc realizację zadania była Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zgodnie z jej założeniami nauczycielki:

 • Zorganizowały w każdej grupie optymistyczne kąciki zainteresowań : MAŁY PRZYRODNIK; PODAJMY SOBIE RĘCE, GŁÓWKA-ŁAMIGŁÓWKA, TĘCZOWY MUSIC BOX, GIMNASTYKA SMYKA, MOJE MYŚLI, ZACZAROWANE SŁOWA, DYWANIK KONSTRUKCYJNY

 • Utworzyły mapy inteligencji na podstawie obserwacji oraz testów inteligencji wielorakich dzieci wypełnianych przez rodziców

 • Proponowały rodzicom kontynuację rozwijania inteligencji poprzez rozdawanie kart Pasjansu inteligencji

 • Zorganizowały cykl spotkań „Poznajemy talenty i pasje członków rodziny”

 • Rozdały artykuł dla rodziców pt:” Teoria inteligencji wielorakich”

Kolor żółty - sukces każdego dziecka. Przedszkole dostrzega sukcesy każdego dziecka, wzmacnia je i omawia z rodzicami.

Wychowanie optymisty jest nierozerwalnie związane z zaradnością i pewnością siebie każdego z naszych wychowanków. Realizację tego założenia dokonałyśmy poprzez:

- Utworzenie dla każdego dziecka PASZPORTU KARIERY

- Systematyczyne doposażanie sal w pomoce dydaktyczne zgodnie z zainteresowaniami dzieci

 • Udział dzieci w konkursach plastycznych;origami, recytatorskich , muzycznych

 • Organizacja w Naszym Przedszkolu konkursu plastycznego o zasięgu miejskim „Za co kochamy Wiosnę”- aktywny udział dzieci

 • Organizacja konkursu recytatorksiego o zasięgu wojewódzkim „Lokomotywą z Janem Brzechwą i Julianem Tuwimem”

- Współorganizacja Festiwalu wokalno-instrumentalnego o zasięgu miejskim „Optymistcyzne Muzykowanie”

 • Udział w Paradzie Młodych 2011- otrzymanie nagrody pięniężnej dla przedszkola

 • Udział w Spartakiadzie 2011 – I i II miesjce

 • Udział w konkursach organizowanych przez „Optymistyczne przedszkola”- '”Przyjaciele z morskich głębin”- konkurs plastyczny ; „Księga Optymistycznych Myśli” Wszystko dobre , co się dobrze kończy”- konkurs plastyczny

 • Na bieżąco informowałyśmy rodziców o postępach dziecka

 • Konsultacje indywidualne nauczycielek z rodzicami oraz rozmowy okolicznościowe

Kolor zielony - coraz wyższy poziom umiejętności. Przedszkole umiejętnie ocenia osiągnięcia dzieci

Zadania modułu zielonego realizowano poprzez:

- Opracowywanie i wdrażanie kart obserwacji i diagnozy dzieci

 • Systematyczna obserwacja umiejętności i zachowań dzieci

 • Opracowanie znaczka „optymisty” i wręczanie go rodzicom po konsultacjach indywidualnych

 • Badanie poziomu optymizu dzieci – wykorzystanie zabawy wyrabiającej charakter „Humorki”, analiza wypowiedzi dzieci

Kolor niebieski - Optymistyczni Rodzice.

Chcąc osiągnąć cele wynikające z pomysłów nauczycieli dotyczących pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi, brałyśmy pod uwagę również środowisko rodzinne dziecka:

 • Zapoznanie Rodziców z celami i zadaniami Programu

 • Aktywny udział rodziców w spotkaniach Klubu Optymistycznych Rodziców

 • Opracowanie Kodeksu Optymistycznych Rodziców

 • Współpraca z Rodzicami – pomoc rodziców w przygotowaniach uroczystości przedszkolnych organizowanych zgodnie z harmonogramem ; pomoc przy zakupie upominków mikołajkowych;

 • Utworzenie zakładki na stronie internetowej przedszkola – zamieszczanie w niej aktulności, zdjęć, sprawozdań, porad dla rodziców związnych z realizacją programu

 • Organizowanie zajęć otwartych w grupach z cyklu „Mamo, tato pobaw się ze mną”

 • Udział rodziców w codziennym czytaniu

 • Organizacja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Uśmiech dziecka- ósmy kolor tęczy”

 • Udział rodziców w Optymistycznym Teatrze – przygotowanie inscenizacji „Rzepka” z okazji Dnia Dziecka

 • Weekendowe czytanie – zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w domu i przygotowywanie ilustracji z usłyszanej przez dziecko bajki

 • W każdej grupie systematycznie odbywają się konsultacje indywidualne nauczycielek z rodzicami

 • Przedszkole realizuje program adaptacyjny „Przedszkolak nie płacze” dla dzieci nowoprzyjętych. Rodzice i ich pociechy są zapraszani na dni otwarte

 • Ewaluacja uczestnictwa w programie Optymistyczne Przedszkole oraz Klubie Rodzica

 • Systematyczna aktualizacja „optymistycznej gazetki ściennej” w holu przedszkolnym, informującej o wydarzeniach w grupie (wiersze, piosenki, konsultacje, jadłospis, prace plastyczne)

 • Pomoc rodziców w organizacji wycieczki autokarowej dzieciom m.in.: do Poczopka i Zawyk, Załuk; uczestnictwo w tych wycieczkach

 • Zaangażowanie rodziców w prace poprawiające estetyczny wygląd przedszkola - pomoc rodziców w pracach remontowych; zakup środków budowlanych (m.in. kafelki, kleje)

 • Prowadzenie na stronie internetowej Biuletynu dla Rodziców „Optymiści z Bajkowej Krainy”

Kolor granatowy - optymistyczny personel. Przedszkole dba o stały rozwój personelu.

Ta część programu dotyczy doskonalenia presonelu, ponieważ optymizm wychowanków zależy od postepowania dorosłych, aby cel ten osiągnąć podjęto następujące działania:

 • Odbyły się szkolenia presonelu pedagogicznego, na którym ustalono zasady realizacji programu Optymistyczne Przedszkole

 • Nauczycielki prowadzą planodzienniki, jako sposób na monitorowanie realizacji podstawy programowej, planodziennik zmodyfikowano o dodanie zakładki z programem „Przedszkolne zabawianki - Jak po sznurku A.Guły, wydawnictwo Didasko”

 • Zorganizowano szkolenie personelu pomocnicznego, podczas którego zapoznano z podstawowymi założeniami programu Optymistyczne Przedszkole oraz wybranymi sposobami realizacji programu

 • Udział całego personelu we wspólnym kolędowaniu

 • Utworzenie chóru „Optymistyczne Nauczycielki” - występ podczas uroczystości m.in. Jasełka, Pożegnanie lata

 • Spotkania zespołów zadaniowych, ewaluacja wyników przeprowadzonych działań; omawianie efektów, formułowanie wniosków, wymiana doświadczeń oraz pomysłów pomiędzy nauczycielami.

 • Udział pani Dyrektor w V Kongresie Ogólnopolskiego Programu „Partnerskie Przedszkola”; przekazanie przez panią Dyrektor pluszowych maskotek dzieciom ze Stowarzyszenia „Droga” w Białymstoku

 • udział nauczycielek w szkoleniach , warsztatch

 • Uwzględnienie w Koncepcji Pracy przedszkola realizacji Ogólnopolskiego Programu Optymistyczne Przedszkole.

Kolor fioletowy - promocja.Przedszkole profesjonalnie prowadzi działania z zakresu promocji placówki, przedszkole często publikuje swoje osiągnięcia w prasie.

Realizacji programu Optymistyczne Przedszkole służyła również informowaniu, promowaniu, włączaniu i upowszechnianiu edukacji przedszkolnej w środowisku lokalnym. Oto działania promocyjne podjęte przez pracowników przedszkola:

 • opracowanie ulotek promocyjnych

 • utworzenie listy kontaktów medialnych do współpracy z przedszkolem

 • Udział pani Dyrektor M. Majtas, nauczycielki B. Szewczul, i rodzica pani I. Cisz w audycji radiowej Polskiego Radia Białystok „Czy jesteśmy optymistami w oparciu o realizowany program „Optymistyczne Przedszkolne”

 • Zaproszenie lokalnych gazet (Kurier Poranny , Gazeta Współczesna) do odwiedzenia przedszkola podczas obrad Optymistycznego Sejmu oraz Zielonego balu optymistów. Relacja w wydaniach papierowych i elektronicznych gazet.

 • W miesięczniku Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaskie Wieści Oświatowe ukazały się artykuły: Optymistyczne Spotkania z Poezją; Mamo , tato pobaw się ze mną – spotkania integracyjne w Przedszkolu Samorządowym nr 48 „Bajkowa kraina”;Uśmiech dziecka- ósmy kolor tęczy”konkurs fotograficzny w Optymistycznej Bajkowej Krainie; Dlaczego wszyscy nauczyciele początkowych etapów edukacyjncyh powinni wiedzieć kim jest Sally Goddart?

 • Wykonanie kartek wraz z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz Dnia Nauczyciela dla "Przyjaciół przedszkola"

 • wystawienie przez dzieci Jasełek w Kościele pw. NMP Matki Kościoła , dla uczniów SP nr 34 w Białymstoku oraz pracownikom i rodzicom przedszkola

 • Wiosenny spacer – promocja przedszkola poprzez rozdawanie przechodniom „Umiechniętych Słoneczek” oraz zachęcanie mieszkańców osiedla do przekazywania uśmiechów

 • organizacja uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – zaproszenie Dziadków i Babć z osiedla

 • wysyłanie maili do rodziców z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy

 • udział w reportażu nadanym w tv białystok „Elektrośmiecie w naszym świecie”

 • współpraca przedszkola z różnymi instytucjami działającymi na terenie miasta m.in. Straż Miejska , Muzeum Podlaskie, Muzeum Przyrody, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli (CEN, MODM); Policja, Straż Pożarna, Pobliskie Zakłady pracy, Opera i Filharmonia Białostocka, Stacja sanitarno-epidemiologiczn (stoisko promocji zdrowia), Nadleśnictwo,Komenda Miejska -Wydział Ruchu Drogowego

 • organizacja Festynu Rodzinnego – zaproszenie absolwentów z rodzicami i mieszkańców osiedla

 • promowanie programu „Optymistyczne Przedszkole” na stronie Urzędu Miasta i stronie przedszkol

 • udział Pani Dyrektor w Konferencji dyrektorów org. przez Podlaskiego Kuratora – występ pani Dyrekotr „Przykłady dobrych praktyk” na podstawie realizacji programu „Optymistyczne Przedszkole”.

Jakie efekty pracy zauważyli pracowicy przedszkola podczas realizacji programu „Optymistyczne Przedszkole ?

Dzieci:

 • dostrzegają w sobie wiele talentów i pasji

 • potrafią rozpoznawać i wyrażać różne uczucia

 • są bradziej pomysłowe, twórcze a przede wszystkim radosne

 • potrafią ze sobą współpracować

 • potrafią się cieszyć nawet z małych sukcesów

Rodzice:

 • wiedzą, że optymistyczni rodzice wychowują zaradne i pewne siebie dzieci

 • uważnie słuchają swoje dzieci

 • doceniają role zabawy z dzieckiem

 • aktywniej współpracują z przedszkolem

 • wiedzą jak rozwijać intelgenjce wielorakie swoich dzieci

 • opowiadają i czytają dzieciom więcej bajek, wierszy

 • wiedzą jak ważną rolę w wychowaniu ich dzieci pełni przedszkole

Personel Przedszkola (pracownicy pedagogiczn i niepedagogiczni):

 • systematycznie planuje swoją pracę

 • jest pełen optymizu

 • jest pomysłowy i twórczy

 • tworzy dzieciom warunki do rozwoju zainteresowań

 • docenia nawet najdrobniejsze sukcesy dzieci

 • doskonali swoje umiejętności

 • jest uśmiechnięty i życzliwy

 • systematycznie anaizuję swoją pracę

 • inspiruje dzieci do działania

Podejmowane działania w ramach realizacji programu są codzienną praktyką naszego przedszkola i towarzyszyć nam będą już zawsze w dalszym rozwijaniu wśród wychowanków optymistycznych cech charakteru, takie jak: dobroć, życzliwość, kreatywność, szczerość i wiele innych kształtujących postawę szlachetnego człowieka.

 Dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich zaangażowanych osób 21 marca 2013 roku przedszkole otrzymało Ogólnopolski Certyfikat Jakości za realizację programu "Optymistyczne Przedszkole". Wręczenie certyfikatu odbyło się w Toruniu na XII Zjeździe Optymistycznych Przedszkoli a odebrala go Pani Dyrektor Marzenna Małgorzata Majtas. Certyfikat przyznawany jest na pięć lat. Nasze przedszkole jest pierwszą placówką na Podlasiu, które go otrzymało. Przedszkole jest dumne z otrzymania certyfikatu i w dalszym ciągu będzie rozwijać wśród wychowanków optymistyczne cechy charakteru takie jak dobroć, życzliwość, kreatywność, szczerość i wiele innych kształtujących postawę szlachetnego człowieka.

 

Życzymy wszystkim dużo optymizmu!!!


 

                                                                                                                                                    Koordynator Programu                                                                                                                                                  Renata Popławska

 

 

Białystok 2014